top of page
bannaer980-325 ar2023.jpg
การส่งผลงาน

ขอเชิญส่งผลงาน ทางด้าน

  • ผลงานประเภทสถาปัตยกรรม

  • ผลงานประเภทการออกแบบ / ศิลปกรรม

กำหนดการ มี Update ข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2566
 

  • ส่งผลงาน : ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2566

  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน : 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2566

  • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณา : 22 ธันวาคม 2566

  •  วันสุดท้ายของการส่งผลงาน A4 ไม่เกิน 8 แผ่น (จำนวนหน้าขอให้เป็นหน้าคู่) ที่มีการแก้ไขปรับปรุง 
    และส่งไฟล์ชาร์ทนำเสนอผลงานที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ขนาด A1 แนวตั้ง ไม่เกิน 2 หน้า : ภายในวันที่ 5 มกราคม 2567 

  • พิธีเปิดนิทรรศการ : 19 มกราคม 2567

  • จัดแสดงนิทรรศการ : 19 - 31 มกราคม 2567

การเตรียมผลงาน

      - รายละเอียดในการส่งผลงาน update 19 09 2566

      - ตัวอย่าง ผลงานสูจิบัตรของงานสถาปัตยนิทรรศน์ ครั้งที่ 6
 

      - ใช้รูปแบบการนำเสนอตามรูปแบบต่อไปนี้ โดยให้ส่งมา 2 ไฟล์ คือ 

1. แบบฟอร์มนำส่งผลงาน : MS Word update 19 09 2566

          แล้วเลือกประเภทที่ต้องการจะส่งผลงาน คือ

2.1 ผลงานประเภทสถาปัตยกรรม : MS Word update 19 09 2566

      หรือ

        2.2 ผลงานประเภทการออกแบบ / ศิลปกรรม : MS Word update 19 09 2566 

การส่งบทความ 

     - ส่งบทความที่ E-mail : cdast.archkku@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมการส่งผลงาน

คุณกรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์ : cdast.archkku@gmail.com or 0815745933

 

 

 

เมื่อผลงานผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้จัดส่งไฟล์ชาร์ทนำเสนอผลงาน ขนาด A1 เพื่อนำเสนอในงาน

- ใช้รูปแบบการเสนอตามรูปแบบนี้ สามารถเลือกไฟล์ไปจัดทำได้ตามรูปแบบไฟล์ให้เลือกดังนี้

1. ไฟล์แบบ PSD

2. ไฟล์แบบ JPG

3. ไฟล์แบบ AI

และ

4. ไฟล์ Font ประกอบที่ใช้หากไม่มีให้ Download ที่นี่

- เมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งไฟล์ A1 ที่ : E-mail : cdast.archkku@gmail.com

   

bottom of page