top of page
bannaer980-325 ar2023.jpg
กำหนดการ

กำหนดการ

  • ส่งผลงาน : ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2566

  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน : 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2566

  • วันสุดท้ายของการส่งผลงานที่มีการแก้ไขปรับปรุง :  15 ธันวาคม 2566

  • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณา : 22 ธันวาคม 2566

  • ส่งไฟล์ชาร์ทนำเสนอผลงานที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ขนาด A1 : ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566

  • พิธีเปิดนิทรรศการ : 19 มกราคม 2567

  • จัดแสดงนิทรรศการ : 19 - 31 มกราคม 2567

การจัดแสดงผลงาน

 

-

bottom of page