top of page

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

1. หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ :

2. หลักสูตร อบ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ : 

ปริญญาโท

1. หลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง : https://kku.world/ffgs5

2. หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร :

3. หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก

1. หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ : 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม
    และการวางแผนภาคและเมือง : 

bottom of page