top of page

AR Portfolio 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดในการเข้าสอบสัมภาษณ์

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ : https://kku.world/nvlo9

- สาขาวิชาการออกแบบ : https://kku.world/4deiv

อกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2121/2566 :
    การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
    หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แบบ Portfolio

 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2122/2566 :    
    
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
    หลักสูตรปกติ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แบบ Portfolio

bottom of page