ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2564

Developer

tt01.png
banner.png
zxzxzxc.png

การรับเข้าระดับปริญญาตรี
Bachelor's Degree

logo.jpg

ARKKU
CHANNEL

การรับเข้า ระดับปริญญาโท และเอก

 
Masters Degree /Doctoral Degree

ARCH NEWs
ข่าวประชาสัมพันธ์ / News and activities

19 กรกฏาคม 2021

U2T คณะสถาปัตย์ มข. จัดอบรม การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกิน

ข้อมูล :พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์

ภาพ : ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

17 มิถุนายน 2021

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ต.สาวะถี

7 พฤษภาคม 2564

ชาวคณะสถาปัตย์ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวิกฤติโลหิตขาดแคลน

ข้อมูล : คลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นภาพ : พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ และ จักริน เงินทองข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

19 กรกฏาคม 2021

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ฯ มข. “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” คว้ารางวัล Jury Prize จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2021

เผยแพร่ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

17 มิถุนายน 2021

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ต.สาวะถี

โดย รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา,  ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร, นายสมยศ มีทา  และ นายเชาวลิต สีลาดเลา

17 มีนาคม 2564

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ คว้ารางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ World Craft City for Ikat (Mudmee)

ภาพ : จักรินทร์ เงินทอง และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

30 มิถุนายน 2021

วารสารวิชาการ BEI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. กลับเข้าสู่ฐาน TCI tier 1 แล้ว

ข้อมูล :รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
ภาพ : ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

10 มิถุนายน 2564

มาเก่งแท้!! นศ.สถาปัตย์เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคสู่การแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับประเทศ

5 มีนาคม 2564

พิธีมอบรางวัลโครงการ Lighting Design Creative for 9th Anniversary Ton Tann Green Market

เรื่อง: รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
ภาพ: จักริน เงินทอง
เผยแพร่ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

AR

ARCHTECTURE

Bachelor of Architecture

Master of Architecture

Doctor of Philosophy (Architecture)

URB

URBAN & &REGIONALPLANNING

Master of Urban and Regional Planning

Doctor of Philosophy Program in Urban and Regional Planning

BT

BUILDINGTECHNOLOGY