ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2564

Developer

tt01.png
banner.png
zxzxzxc.png

การรับเข้าระดับปริญญาตรี
Bachelor's Degree

logo.jpg

ARKKU
CHANNEL

การรับเข้า ระดับปริญญาโท และเอก

 
Masters Degree /Doctoral Degree

ARCH NEWs
ข่าวประชาสัมพันธ์ / News and activities

23 กรกฎาคม 2021

นศ.สถาปัตย์ใช้องค์ความรู้ต่อยอดสถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ไปสู่ระดับนานาชาติ

ข่าว/ภาพ :  Faculty of Architecture Chiang Mai University
เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

10 สิงหาคม 2021

อาจารย์สถาปัตย์ มข. ลุยพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP

ข่าว/ภาพ :  อาจารย์ อรรคพล ล่าม่วง
เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

30 มิถุนายน 2021

วารสารวิชาการ BEI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. กลับเข้าสู่ฐาน TCI tier 1 แล้ว

ข้อมูล :รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
ภาพ : ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

22 กรกฎาคม 2021

นศ.สถาปัตย์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2564

ข่าว/ภาพ :  Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

19 กรกฏาคม 2021

U2T คณะสถาปัตย์ มข. จัดอบรม การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกิน

ข้อมูล :พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์

ภาพ : ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

17 มิถุนายน 2021

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ต.สาวะถี

22 กรกฏาคม 2021

แสดงความยินดีกับ นศ. สถาปัตย์ ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ ด้านจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าว/ภาพ :   https://dms.kku.ac.th/file/download/pub/60949
เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

19 กรกฏาคม 2021

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ฯ มข. “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” คว้ารางวัล Jury Prize จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2021

เผยแพร่ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

17 มิถุนายน 2021

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ต.สาวะถี

โดย รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา,  ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร, นายสมยศ มีทา  และ นายเชาวลิต สีลาดเลา

AR

ARCHTECTURE

Bachelor of Architecture

Master of Architecture

Doctor of Philosophy (Architecture)

URB

URBAN & &REGIONALPLANNING

Master of Urban and Regional Planning

Doctor of Philosophy Program in Urban and Regional Planning

BT

BUILDINGTECHNOLOGY