top of page
18763043_10155973719359057_1109392958_n.

รายงานการดำเนินงาน

Link รายงานทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานการวิเคราะห์ : https://kku.world/6yv47

รายงานการจัดสรรงบประมาณ  ระหว่างแผนรายจ่าย และ รายจ่ายจริง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Link Full Screen : https://kku.world/nyba7

จำนวนนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Link Full Screen : https://kku.world/wvqdd

bottom of page