top of page
18763043_10155973719359057_1109392958_n.

โครงสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

structure 12 sep 2022.png

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณบดี (มข.181/2563)

 2. คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ (มข.756/2563) , (มข.11804/2565)

 3. คำสั่งมอบอำนาจให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.10/2563)

 4. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ (มข.6384/2561)

 5. คำสั่้งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานคณบดี (มข.1349/2565)

 6. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน (มข.5939/2565)

รายชื่อ

ตำแหน่ง

รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร

คณบดี

ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ

นางพรรณี จรดอน

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 2. ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (ประธานกรรมการ)

 3. ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์ (กรรมการ)

 4. ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ (กรรมการ)

 5. ผศ. สุกัญญา พรหมนารท (กรรมการ

 6. ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

 1. อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล (ประธานกรรมการ)

 2. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน (กรรมการ)

 3. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (กรรมการ)

 4. อ.ดร.รัตติกร ศิริขันธ์บุตรลา (กรรมการ)

 5. ผศ.สมหญิง พงศ์พิมล (กรรมการ)

 6. อ.ขวัญหทัย ธาดา (กรรมการ)

 7. ผศ.นิธิวดี ทองป้อง (กรรมการ)

 8. อ.อภิญญา อาษาราช (กรรมการ)

 9. อ.ชิงชัย ศิริธร (กรรมการ)

 10. ผศ.ดร.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)

 11. ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี

 12. ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

 13. ผศ.ดร. สุภาพร อรรคโกมล

 14. อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล

 15. ผศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร

กรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 1. ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร (ประธานกรรมการ)

 2. ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (กรรมการ)

 3. รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ (กรรมการ)

 4. ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร (กรรมการ)

 5. อ.ดร.นยทัต ตันมิตร (กรรมการ)

 6. อ.ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ (กรรมการ)

 7. อ.ดร. ดารารัตน์ คำเชียงตา (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

 1. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)

 4. ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (กรรมการ)

 5. อ.นรากร พุทธโฆษ์ (กรรมการ)

 6. อ.ดร. ฐานันดร์ ศรีธงชัย (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)

 4. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)

 5. รศ.ดร.วารุณี หวัง (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

 1. ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี (ประธานกรรมการ)

 2. ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล (กรรมการ)

 4. อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล (กรรมการ)

 5. อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. รศ. ดร. วารุณี หวัง (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)

 4. ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (กรรมการ)

 5. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 1. รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์  (ประธานกรรมการ)

 2. ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร (กรรมการ)

 3. อ.ดร.นยทัต ตันมิตร (กรรมการ)

 4. อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม และการวางแผนภาคและเมือง

 1. รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์  (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)

 3. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (กรรมการ)

 4. ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี (กรรมการ)

 5. อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ (กรรมการ)

bottom of page