18788275_10155973719349057_1647108809_n.

Service Programs

สำหรับ – นักศึกษา

สำหรับ – คณาจารย์

สำหรับ – สายสนับสนุน

สำหรับ – บุคลากรทุกฝ่าย

ด้านการเจ้าหน้าที่

  • โปรแกรมเผยแพร่ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • โปรแกรมเผยแพร่คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ส่งข่าวรับสมัครบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น