top of page
bannaer980-325 ar2023.jpg
การลงทะเบียน

เมื่อส่งผลงานแล้วผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
 

     - จะมีอีเมล์ตอบกลับให้ชำระค่าลงทะเบียนผลงาน โดยมีรายละเอียดการลงทะเบียนชำระเงิน ดังนี้

       1. ผู้นำเสนอผลงาน ชำระเงินค่าพิจารณาผลงานละ 1,500 บาท
 

       2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเข้าบัญชี 
              ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
              เลขที่บัญชี 667-448321-2
              ชื่อบัญชี สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

       3. หากท่านโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน
           พร้อมระบุชื่อผู้ลงทะเบียน ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ (กรณีใช้เบิกกับต้นสังกัด ให้ระบุเป็นที่อยู่ของต้นสังกัด)
           และรายละเอียดที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน ไปที่ E-mail: cdastcmu2627@gmail.com
           หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงิน
           ติดต่อสอบถาม (คุณณัฐ) โทรศัพท์ 088-665 4664, (053) 942845 โทรสาร  053-942828 

       

 

-

bottom of page