Wave

Faculty of Architecture KhonKaen University

Doctoral Degree

การรับเข้า/ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก

ปริญญาเอก ประกอบด้วย 2 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Architecture)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ตาราง05jpg.jpg

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ประสานหลักสูตร : คุณกนิษฐา ประนม  kanipr@kku.ac.th
โทร : 08 1574 5933

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Urban and Regional Planning)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต

ตาราง06jpg.jpg

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ประสานหลักสูตร : คุณกนิษฐา ประนม  kanipr@kku.ac.th
โทร : 08 1574 5933