บุคคลากรสายสนับสนุน

พรรณี จรดอน 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 jpunnee@kku.ac.th

1. งานวิชาการและวิจัย

วาสนา รำเพยพล (หัวหน้างาน) 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

rwasan@kku.ac.th

มณีรัตน์ วีระกรพานิช .JPG

มณีรัตน์ วีระกรพานิช  

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 wmanie@kku.ac.th

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 supkum@kku.ac.th

อรสา จุลมา 
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
jorasa@kku.ac.th

สำรวย ภูเงิน  

ตำแหน่ง : : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
samphu@kku.ac.th

ทัศวรรณ ศราภัย 

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
stassa@kku.ac.th

ฉัตรฤดี ประทุมไชย 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
pchatrudee@kku.ac.th

กชามาส ทินราช  

ตำแหน่ง : : พนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน
kachti@kku.ac.th

จักริน เงินทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
chakng@kku.ac.th

ชวน สีเรือง 

ตำแหน่ง : พนักงานช่าง ชำนาญงาน
schuan@kku.ac.th

กนิษฐา ประนม 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
kanipr@kku.ac.th

มณทิชา เกียรติพนมแพ  

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
montja@kku.ac.th

ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
chathe@kku.ac.th

กรรณภัสส์ สิริเกียรติ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ
kannsi@kku.ac.th

สงวน ศรีโยวงศ์ .jpg

สงวน ศรีโยวงศ์ 

ตำแหน่ง : พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
ssangu@kku.ac.th

อานุชิต บุตคาม 

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
arnubo@kku.ac.th

197422896_308079934295141_66040957539850

กรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
karapr@kku.ac.th

2. งานบริหารและธุรการ

เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี (หัวหน้างาน)  

ตำแหน่ง : พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน 32
roucha@kku.ac.th

บัณฑิต กาบไกรแก้ว 

ตำแหน่ง : พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
kbundi@kku.ac.th

จ่อย.JPG

อภิวัฒน์ คงอุดม 

ตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ
kapiwat@kku.ac.th

หนึ่ง.JPG

กาญจนา จันทรสมบัติ 

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
kanchana@kku.ac.th

รินทร์ลภัส  สิริโชคเดชากิตติ์ 

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
wilaph@kku.ac.th

อรจิตรา พิริยะศรัทธา 

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
sonjit@kku.ac.th

ทองคำ ภูต้องใจ

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
pthongkum@kku.ac.th

ชะลอ ซ้อนเปียยูง 

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ ชำนาญงาน
cchalo@kku.ac.th

ฉ่ำ.JPG

เชยชม ประทุมมา 

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
pcheychom@kku.ac.th

จันทร์ศรี ผุยโสภา

ตำแหน่ง : คนงาน
chapui@kku.ac.th

นเรศ เดชหามาตย์ 

ตำแหน่ง : พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
dnares@kku.ac.th

ศิริวุฒิ รสหอม 

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
siriros@kku.ac.th

พี่ต้นเกริกกำพล.jpg

เกริกกำพล สำเริง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
kroesa@kku.ac.th

3. งานแผนและงบประมาณ

อนุวัฒน์ กิจโกศล (หัวหน้างาน) 

ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
anuwat@kku.ac.th

  สุระพล มุสิกะสาร

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
msura@kku.ac.th

 สมพร นามสีฐาน

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
nsomporn@kku.ac.th

 ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
dmanida@kku.ac.th

 อนุสรา ไตรรัตนาภิกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
anusaraso@kku.ac.th

กตัญชลี ประนม

ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ
pkatanchalee@kku.ac.th

หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ
hatawo@kku.ac.th

อนุพันธ์ พันธ์อมร

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ
panuph@kku.ac.th