top of page
20423909_360041677749101_628301508154124

 ข่าวและกิจกรรม 
News and activities

จดหมายข่าว ARKKU

ข่าวรับสมัครบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวรับสมัครบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การตอบกลับ) : ข่าวรับบุคลากร ARKKU

ลำดับ

เลขอัตรา

ตำแหน่ง

ประเภท

เบิกจาก

คุณวุฒิ

หมดเขตรับสมัคร

รายละเอียด

ไฟล์

1

32

อาจารย์

พ.มหาวิทยาลัย

งปม.

ป.เอก

28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ มข. (ฉบับที่ 181/2563)

ข่าวแนะนำการฝึกอบรม ARKKU

ลำดับ

ชื่อการอบรม

ผู้จัดอบรม

1

เนื้อหา

สถานที่

เปิดรับสมัคร

วันที่จัดอบรม

ผู้มีสิทธิ์อบรม

Link

ไฟล์

สำนักงานเลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย

ร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมรังสิต ศูนย์รังสิต

ถึง 31 ก.ค. 2562

16 ส.ค. 2562

บุคลากรสายวิชาการ, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

bottom of page