18763043_10155973719359057_1109392958_n.

โครงสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

strac.jpg

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณบดี (มข.181/2563)

 2. คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ (มข.756/2563) , (มข.5798/2565)

 3. คำสั่งมอบอำนาจให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.10/2563)

 4. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ (มข.6384/2561)

 5. คำสั่้งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานคณบดี (มข.1349/2565)

 6. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน (มข.5939/2565)

รายชื่อ

ตำแหน่ง

รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร

คณบดี

ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ

นางพรรณี จรดอน

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 2. ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (ประธานกรรมการ)

 3. ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์ (กรรมการ)

 4. ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ (กรรมการ)

 5. รศ.กุลศรี ตั้งสกุล (กรรมการ)

 6. ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

 1. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน (ประธานกรรมการ)

 2. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (กรรมการ)

 3. อ.ดร.รัตติกร ศิริขันธ์บุตรลา (กรรมการ)

 4. อ.สมหญิง พงศ์พิมล (กรรมการ)

 5. อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล (กรรมการ)

 6. อ.ขวัญหทัย ธาดา (กรรมการ)

 7. ผศ.นิธิวดี ทองป้อง (กรรมการ)

 8. อ.อภิญญา อาษาราช (กรรมการ)

 9. ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส (กรรมการ)

 10. อ.ชิงชัย ศิริธร (กรรมการ)

 11. อ.มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี (กรรมการ)

 12. ผศ.ดร.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 1. ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (ประธานกรรมการ)

 2. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร (กรรมการ)

 4. ผศ.ดร.พีร์นิธิ อักษร (กรรมการ)

 5. อ.ดร.นยทัต ตันมิตร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

 1. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)

 4. ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (กรรมการ)

 5. อ.นรากร พุทธโฆษ์ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (ประธานกรรมการ)

 2. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)

 4. ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (กรรมการ)

 5. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)

 6. รศ.ดร.วารุณี หวัง (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

 1. ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี (ประธานกรรมการ)

 2. ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล (กรรมการ)

 4. อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล (กรรมการ)

 5. อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. รศ. ดร. วารุณี หวัง (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ (กรรมการ)

 4. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)

 5. ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (กรรมการ)

 6. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 1. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์  (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.พีร์นิธิ อักษร (กรรมการ)

 4. ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร (กรรมการ)

 5. อ.ดร.นยทัต ตันมิตร (กรรมการ)

 6. อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ (กรรมการ)