top of page
18788275_10155973719349057_1647108809_n.

ข่าวแนะนำการฝึกอบรม ARKKU

ลำดับ

ชื่อการอบรม

ผู้จัดอบรม

1

เชิญคณาจารย์ร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

เนื้อหา

สถานที่

เปิดรับสมัคร

วันที่จัดอบรม

ผู้มีสิทธิ์อบรม

Link

ไฟล์

สำนักงานเลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย

ร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมรังสิต ศูนย์รังสิต

ถึง 31 ก.ค. 2562

16 ส.ค. 2562

บุคลากรสายวิชาการ, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

bottom of page